Με την αφαίρεση πινακίδων έως και 60 ημέρες αρχικά θα τιμωρούνται οι παραβάτες με αντικοινωνική κυρίως συμπεριφορά.
Έρχεται να βάλει μια τάξη ο νέος ΚΟΚ, στην χρήση των κινητών τηλεφώνων στο παρκάρισμα «όπου ναναι» αλλά και στην κίνηση των «ξύπνιων οδηγών» στην ΛΕΑ. Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ο οποίος ψηφίστηκα και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ για τις παραβάσεις που αναφέρονται στις παρακάτω περιπτώσεις θα ισχύουν:

Παραβάσεις με αντικοινωνικό κυρίως χαρακτήρα και με αφαίρεση πινακίδων

α. Οι οδηγοί οχημάτων που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρματης επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, β. Οι οδηγοί οχημάτων που παρεμποδίζουν ράμπες διάβασης Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) ή σταθμεύουν σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης  ΑΜΕΑ τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση  των πινακίδων και  της άδειας οδήγησης ,  από το  βεβαιούντα  την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, γ. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε  τρόπο τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), έστω και για ελάχιστο  χρόνο, όπως  για  να  προσπεράσουν  προπορευόμενα οχήματα,  κατά παράβαση της παρ. 9  του άρθρου 29 του Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση  των πινακίδων και της άδειας οδήγησης,  από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, δ. Οι οδηγοί βαρέων οχημάτων, όπως φορτηγά και λεωφορεία, οι οποίοι κινούνται συνεχώς στην αριστερή  λωρίδα  ή τη χρησιμοποιούν  για  προσπέραση  και αιφνιδιάζουν  τους κινούμενους σε αυτήν τιμωρούνται με  επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, ε. Οι  οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων που  απορρίπτουν εκτός του οχήματος  τους αντικείμενα ή ουσίες που ρυπαίνουν ή που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχημα, όπως  τσιγάρα,  τιμωρούνται  με επί τόπου αφαίρεση  των πινακίδων  και της  άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, στ. Οι  οδηγοί που  παραβιάζουν τις  διατάξεις για τη  χρήση  ζώνης  ασφαλείας  ή προστατευτικού κράνους τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των  πινακίδων και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, ζ. Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών τιμωρούνται με επιτόπου αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

Διπλασιασμός της ποινής

Για τις παραβάσεις των περιπτ. α έως ζ, σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών, η άδεια  οδήγησης  αφαιρείται για διπλάσιο  χρονικό  διάστημα  και ο  παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της.

Διαδικασία αφαίρεσης

Κάθε πινακίδα οχήματος που αφαιρείται από αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με την παρ. 1 καταχωρείται  μηχανογραφικά  στο  αρχείο στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων της οικείας οργανικής μονάδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα όργανα που βεβαιώνουν τις παραβάσεις διαβιβάζουν τις σχετικές εκθέσεις βεβαίωσης στις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών, οι οποίες μεριμνούν για τη μηχανογραφική καταχώριση τους.

Εξαιρέσεις

Κατ"  εξαίρεση των  αναφερομένων στην παράγραφο 8 του άρθρου 103  του  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999) και των διατάξεων του  προηγούμενου και του άρθρου αυτού,  δεν αφαιρούνται οι κρατικές  πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας των  πιο κάτω κατηγοριών οχημάτων: α) οδικών οχημάτων που  ανήκουν στις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις  εκμίσθωσης αυτών, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. β) Οχημάτων δημόσιας χρήσης.

Συμβουλές

PREV
Visit us on Facebook